Aanwijzing en betwisting

De algemene beginselen

De voorwaarden van betwisting van bekeuringen en verhoogde bekeuringen worden beheerst door artikelen 529-10 en 530 van het wetboek van strafvordering.

Deze voorwaarden variëren in functie van de bekeuringswijze (radar of elektronische bekeuring). Om afwijzing van uw bezwaar te voorkomen, dient u nauwkeurig de instructies te volgen die van toepassing zijn op uw situatie en die u op de pagina’s in deze rubriek vindt.

Om een bekeuring of een verhoogd forfaitair boetebedrag te betwisten, dient u een aanvraag tot vrijstelling of een bezwaarschrift in te dienen bij de ambtenaar van het openbaar ministerie (OMP).

De modaliteiten voor betwisting

U hebt twee opties om bezwaar aan te tekenen. U kunt:

 • Alles online op deze website doen door te klikken op de volgende knop:
  ONLINE AANWIJZEN OF BETWISTEN
 • Of per post bezwaar aantekenen en het volgende opsturen:
  • Het "Formulier verzoek tot ontheffing" dat u ontvangen hebt bij uw bekeuring.

  • Het "Verhalingsformulier" als dit document bij uw verhoogde bekeuring zit.

Uw situatie

Dit was niet mijn voertuig of het voertuig was gestolen op het moment van de overtreding.


divder id_Mob42516 Chevron

Uw voertuig is gestolen, vernietigd, overgedragen of verkocht of uw nummerplaten zijn onrechtmatig gebruikt.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen?

 • Indien u een bekeuring wenst te betwisten, kunt u alle handelingen online uitvoeren door te klikken op de knop "Online bezwaar maken". Zo bespaart u verzendkosten voor een aangetekende brief.
 • Kunt u uw aanvraag of uw klacht ook per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar het correspondentieadres van het openbaar ministerie sturen. Dit correspondentieadres staat rechts onderaan op uw bekeuring.”

Welke procedure moet ik volgen?

 • Houd de gevraagde documenten en bewijsstukken bij de hand: uw bekeuring, bewijs van indiening van klacht (in geval van diefstal), bewijs van vernietiging van voertuig, een kopie van het verkoopbewijs of andere nuttige bewijsstukken.
 • Als u ervoor kiest alles online af te handelen, dient u eenvoudigweg de onderstaande 6 stappen te volgen door te klikken op de volgende link: "Online bezwaar maken".

 

 • Indien uw voertuig overgedragen of verkocht was voordat de overtreding geconstateerd werd, vult u het tweede deel van het formulier in met de gegevens van de persoon aan wie het voertuig verkocht werd. Zorg ervoor dat alle verplichte velden, aangeduid met een sterretje (*), ingevuld zijn.
 • Dateer en onderteken het formulier in het daarvoor bestemde vak.
 • Voeg de originele bekeuring of originele verhoogde bekeuring die u ontvangen hebt toe.
 • Voeg de gevraagde documenten en bewijsstukken toe : bewijs van indiening van klacht (in geval van diefstal), bewijs van vernietiging van voertuig of andere nuttige bewijsstukken.
 • Let op: u dient uw bezwaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen.
 • U hoeft de bekeuring niet te betalen en geen aanbetaling te doen. 

Ik bestuurde dit voertuig niet en ik wens de bestuurder aan te wijzen


divder id_Mob42528 Chevron

U heeft uw voertuig uitgeleend of verhuurd (deze situatie is ook van toepassing op wettelijke vertegenwoordigers van de rechtspersoon die een bestuurder wensen aan te wijzen).

Hoe kan ik bezwaar aantekenen?

 • Als u een bekeuring wenst te betwisten, kunt u alle handelingen online uitvoeren door te klikken op de knop "Online bezwaar maken". Zo bespaart u verzendkosten voor een aangetekende brief. U dient een kopie van uw bekeuring te overleggen evenals de identiteit, de gegevens en het nummer van het rijbewijs van de persoon die het voertuig bestuurde op het moment van de overtreding.
 • U kunt uw bezwaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs versturen, naar het correspondentieadres dat rechts onderaan op de eerste bladzijde van uw bekeuring staat.
 • Indien u een verhoogde vaste boete wenst te betwisten, kunt u dit ook online doen op deze website. Als u ervoor kiest uw bezwaar per post in te dienen, moet u deze brief aan het correspondentieadres sturen dat links bovenaan op de eerste pagina van uw bekeuring staat.

Welke procedure moet ik volgen?

Als u ervoor kiest alles online af te handelen, dient u eenvoudigweg de onderstaande 6 stappen te volgen door te klikken op de volgende link: "Online bezwaar maken".

Als u ervoor kiest per post bezwaar te maken, moet u de volgende stappen volgen:

 • U hebt het formulier verzoek tot ontheffing (blauwe pagina) nodig dat bij de bekeuring zit die u hebt ontvangen of het vorderingsformulier dat met de bekeuring wordt meegestuurd.
 • Vul het eerste deel van het formulier (uw naam, achternaam, enzovoort) in en zorg ervoor dat alle verplichte velden, aangeduid met een sterretje (*), ingevuld zijn.
 • Vink het vakje " GEVAL nr 2 " aan en het vakje dat overeenkomt met de situatie van uw voertuig op het moment van de overtreding: uitgeleend of verhuurd.
 • Vul de identiteit, gegevens en alle benodigde elementen in om de bestuurder aan te wijzen die op het moment van de overtreding uw voertuig bestuurde. Zorg ervoor dat alle verplichte velden, aangeduid met een sterretje (*), ingevuld zijn.
 • Voeg de originele bekeuring of originele verhoogde bekeuring die u ontvangen hebt toe.
 • Dateer en onderteken het formulier in het daarvoor bestemde vak.
 • Let op: u dient uw bezwaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen.
 • U hoeft de bekeuring niet te betalen en geen aanbetaling te doen.

Vous contestez la réalité de l'infraction


divder id_Mob75537 Chevron

COMMENT CONTESTER ?

 • Si vous souhaitez contester un avis de contravention, vous pouvez effectuer l'intégralité de vos démarches en ligne en cliquant sur le lien « Désigner ou contester en ligne ». Vous économiserez ainsi les frais d'envoi en accusé réception.
  Vous devrez fournir une copie de votre avis de contravention, présenter les raisons de votre contestation et consigner le montant de l’amende qui vous a été adressée.
 • Vous pouvez aussi envoyer votre contestation par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse postale figurant en bas à droite de la première page de votre avis de contravention.
 • Si vous souhaitez contester une amende forfaitaire majorée, vous pouvez également effectuer vos démarches en ligne sur ce site. Si vous choisissez de réaliser votre contestation par voie postale, vous devez l'envoyer à l'adresse postale figurant en haut à gauche de la première page de votre avis d'amende forfaitaire majorée.

QUELLE PROCÉDURE SUIVRE ?

Si vous choisissez de faire vos démarches en ligne, vous devez suivre un parcours simple en 6 étapes en cliquant sur le lien suivant : « Contester en ligne ».

Si vous choisissez de contester par envoi postal, vous devez suivre les étapes suivantes :

 • Munissez-vous du formulaire de requête en exonération (feuillet bleu) joint à l'avis de contravention que vous avez reçu ou du formulaire de réclamation joint à l'avis d'amende forfaitaire majorée.
 • Remplissez la première partie de ce formulaire (nom, prénom, etc.) en veillant à renseigner toutes les mentions obligatoires signalées par un astérisque (*).
 • Cochez la case « CAS N°3 ».
 • Joignez sur papier libre le(s) motif(s) de votre contestation et/ou les motifs de l'absence des renseignements ou des documents demandés.
 • Joignez l'original de l'avis de contravention ou de l'avis d'amende forfaitaire majorée que vous avez reçu.
 • Datez et signez le formulaire dans le cadre prévu à cet effet.
 • Attention : vous devez envoyer votre contestation par lettre recommandée avec accusé de réception.
 • Par ailleurs, vous devez également vous acquitter d'une consignation.

COMMENT CONSIGNER ?

La démarche pour régler la consignation est identique à celle pour payer l'amende. Veuillez consulter la rubrique « Paiement ».

La consignation est, dans les cas visés par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale, une condition de recevabilité de votre contestation.

Bon à savoir :
 • Si vous consignez par chèque ou carte bancaire, le montant de la consignation sera débité de votre compte bancaire.
 • La consignation n'est pas assimilée au paiement de l'amende et n'entraîne pas de retrait de point sur le permis de conduire.
 • La consignation vous sera restituée à l'issue de votre contestation si l'officier du ministère public classe votre contestation sans suite ou si le juge prononce la relaxe.

U betwist het plaatsvinden van de overtreding


divder id_Mob42540 Chevron

Hoe kan ik bezwaar aantekenen?

 • Als u een bekeuring wenst te betwisten, kunt u alle handelingen online uitvoeren door te klikken op de knop "Online bezwaar maken". Zo bespaart u verzendkosten voor een aangetekende brief. U dient een kopie van uw bekeuring te overleggen, de redenen voor uw bezwaar presenteren en het boetebedrag dat op de bekeuring staat aanbetalen.
 • U kunt uw bezwaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs versturen, naar het correspondentieadres dat rechts onderaan op de eerste bladzijde van uw bekeuring staat.
 • Indien u een verhoogde vaste boete wenst te betwisten, kunt u dit ook online doen op deze website. Als u ervoor kiest uw bezwaar per post in te dienen, moet u deze brief aan het correspondentieadres sturen dat links bovenaan op de eerste pagina van uw bekeuring staat.

Welke procedure moet ik volgen?

Als u ervoor kiest alles online af te handelen, dient u eenvoudigweg de onderstaande 6 stappen te volgen door te klikken op de volgende link: "Online bezwaar maken".

Als u ervoor kiest per post bezwaar te maken, moet u de volgende stappen volgen:

 • U hebt het formulier verzoek tot ontheffing (blauwe pagina) nodig dat bij de bekeuring zit die u hebt ontvangen of het vorderingsformulier dat met de bekeuringU hebt het formulier verzoek tot ontheffing (blauwe pagina) wordt meegestuurd.
 • Vul het eerste deel van het formulier (uw naam, achternaam, enzovoort) in en zorg ervoor dat alle verplichte velden, aangeduid met een sterretje (*), ingevuld zijn.
 • Vink vakje "GEVAL nr 3" aan.
 • Leg op een apart papier uw redenen voor bezwaar uit en/of de redenen voor het ontbreken van de gevraagde documenten of informatie en voeg deze brief bij de te versturen documenten.
 • Voeg de originele bekeuring of originele verhoogde bekeuring die u ontvangen hebt toe.
 • Dateer en onderteken het formulier in het daarvoor bestemde vak.
 • Let op : u dient uw bezwaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen.
 • U dient ook een aanbetaling te doen.

Hoe kan ik aanbetalen?

Aanbetalen gaat op dezelfde manier als het betalen van een bekeuring. Raadpleeg de rubriek "Betaling".

De aanbetaling is, in de gevallen bedoeld in artikelen 529-10 en 530 van het Wetboek van strafvordering, een voorwaarde voor de acceptatie van uw betwisting.

Goed om te weten:
 • Indien u per cheque of creditcard aanbetaalt, zal het bedrag van de aanbetaling van uw bankrekening worden afgeschreven.
 • Deze aanbetaling wordt echter niet toegevoegd aan de betaling van de vastgestelde boete en veroorzaakt geen verlies van punt(en) op het rijbewijs.
 • De aanbetaling wordt terugbetaald indien het openbaar ministerie uw betwisting intrekt of de rechter u vrijspreekt.

Uw situatie

Dit was niet mijn voertuig of het voertuig was gestolen op het moment van de overtreding.


divder id42516 Chevron

Ik bestuurde dit voertuig niet en ik wens de bestuurder aan te wijzen


divder id42528 Chevron

Vous contestez la réalité de l'infraction


divder id75537 Chevron

Uw voertuig is gestolen, vernietigd, overgedragen of verkocht of uw nummerplaten zijn onrechtmatig gebruikt.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen?

 • Indien u een bekeuring wenst te betwisten, kunt u alle handelingen online uitvoeren door te klikken op de knop "Online bezwaar maken". Zo bespaart u verzendkosten voor een aangetekende brief.
 • Kunt u uw aanvraag of uw klacht ook per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar het correspondentieadres van het openbaar ministerie sturen. Dit correspondentieadres staat rechts onderaan op uw bekeuring.”

Welke procedure moet ik volgen?

 • Houd de gevraagde documenten en bewijsstukken bij de hand: uw bekeuring, bewijs van indiening van klacht (in geval van diefstal), bewijs van vernietiging van voertuig, een kopie van het verkoopbewijs of andere nuttige bewijsstukken.
 • Als u ervoor kiest alles online af te handelen, dient u eenvoudigweg de onderstaande 6 stappen te volgen door te klikken op de volgende link: "Online bezwaar maken".

 

 • Indien uw voertuig overgedragen of verkocht was voordat de overtreding geconstateerd werd, vult u het tweede deel van het formulier in met de gegevens van de persoon aan wie het voertuig verkocht werd. Zorg ervoor dat alle verplichte velden, aangeduid met een sterretje (*), ingevuld zijn.
 • Dateer en onderteken het formulier in het daarvoor bestemde vak.
 • Voeg de originele bekeuring of originele verhoogde bekeuring die u ontvangen hebt toe.
 • Voeg de gevraagde documenten en bewijsstukken toe : bewijs van indiening van klacht (in geval van diefstal), bewijs van vernietiging van voertuig of andere nuttige bewijsstukken.
 • Let op: u dient uw bezwaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen.
 • U hoeft de bekeuring niet te betalen en geen aanbetaling te doen. 

U heeft uw voertuig uitgeleend of verhuurd (deze situatie is ook van toepassing op wettelijke vertegenwoordigers van de rechtspersoon die een bestuurder wensen aan te wijzen).

Hoe kan ik bezwaar aantekenen?

 • Als u een bekeuring wenst te betwisten, kunt u alle handelingen online uitvoeren door te klikken op de knop "Online bezwaar maken". Zo bespaart u verzendkosten voor een aangetekende brief. U dient een kopie van uw bekeuring te overleggen evenals de identiteit, de gegevens en het nummer van het rijbewijs van de persoon die het voertuig bestuurde op het moment van de overtreding.
 • U kunt uw bezwaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs versturen, naar het correspondentieadres dat rechts onderaan op de eerste bladzijde van uw bekeuring staat.
 • Indien u een verhoogde vaste boete wenst te betwisten, kunt u dit ook online doen op deze website. Als u ervoor kiest uw bezwaar per post in te dienen, moet u deze brief aan het correspondentieadres sturen dat links bovenaan op de eerste pagina van uw bekeuring staat.

Welke procedure moet ik volgen?

Als u ervoor kiest alles online af te handelen, dient u eenvoudigweg de onderstaande 6 stappen te volgen door te klikken op de volgende link: "Online bezwaar maken".

Als u ervoor kiest per post bezwaar te maken, moet u de volgende stappen volgen:

 • U hebt het formulier verzoek tot ontheffing (blauwe pagina) nodig dat bij de bekeuring zit die u hebt ontvangen of het vorderingsformulier dat met de bekeuring wordt meegestuurd.
 • Vul het eerste deel van het formulier (uw naam, achternaam, enzovoort) in en zorg ervoor dat alle verplichte velden, aangeduid met een sterretje (*), ingevuld zijn.
 • Vink het vakje " GEVAL nr 2 " aan en het vakje dat overeenkomt met de situatie van uw voertuig op het moment van de overtreding: uitgeleend of verhuurd.
 • Vul de identiteit, gegevens en alle benodigde elementen in om de bestuurder aan te wijzen die op het moment van de overtreding uw voertuig bestuurde. Zorg ervoor dat alle verplichte velden, aangeduid met een sterretje (*), ingevuld zijn.
 • Voeg de originele bekeuring of originele verhoogde bekeuring die u ontvangen hebt toe.
 • Dateer en onderteken het formulier in het daarvoor bestemde vak.
 • Let op: u dient uw bezwaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen.
 • U hoeft de bekeuring niet te betalen en geen aanbetaling te doen.

COMMENT CONTESTER ?

 • Si vous souhaitez contester un avis de contravention, vous pouvez effectuer l'intégralité de vos démarches en ligne en cliquant sur le lien « Désigner ou contester en ligne ». Vous économiserez ainsi les frais d'envoi en accusé réception.
  Vous devrez fournir une copie de votre avis de contravention, présenter les raisons de votre contestation et consigner le montant de l’amende qui vous a été adressée.
 • Vous pouvez aussi envoyer votre contestation par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse postale figurant en bas à droite de la première page de votre avis de contravention.
 • Si vous souhaitez contester une amende forfaitaire majorée, vous pouvez également effectuer vos démarches en ligne sur ce site. Si vous choisissez de réaliser votre contestation par voie postale, vous devez l'envoyer à l'adresse postale figurant en haut à gauche de la première page de votre avis d'amende forfaitaire majorée.

QUELLE PROCÉDURE SUIVRE ?

Si vous choisissez de faire vos démarches en ligne, vous devez suivre un parcours simple en 6 étapes en cliquant sur le lien suivant : « Contester en ligne ».

Si vous choisissez de contester par envoi postal, vous devez suivre les étapes suivantes :

 • Munissez-vous du formulaire de requête en exonération (feuillet bleu) joint à l'avis de contravention que vous avez reçu ou du formulaire de réclamation joint à l'avis d'amende forfaitaire majorée.
 • Remplissez la première partie de ce formulaire (nom, prénom, etc.) en veillant à renseigner toutes les mentions obligatoires signalées par un astérisque (*).
 • Cochez la case « CAS N°3 ».
 • Joignez sur papier libre le(s) motif(s) de votre contestation et/ou les motifs de l'absence des renseignements ou des documents demandés.
 • Joignez l'original de l'avis de contravention ou de l'avis d'amende forfaitaire majorée que vous avez reçu.
 • Datez et signez le formulaire dans le cadre prévu à cet effet.
 • Attention : vous devez envoyer votre contestation par lettre recommandée avec accusé de réception.
 • Par ailleurs, vous devez également vous acquitter d'une consignation.

COMMENT CONSIGNER ?

La démarche pour régler la consignation est identique à celle pour payer l'amende. Veuillez consulter la rubrique « Paiement ».

La consignation est, dans les cas visés par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale, une condition de recevabilité de votre contestation.

Bon à savoir :
 • Si vous consignez par chèque ou carte bancaire, le montant de la consignation sera débité de votre compte bancaire.
 • La consignation n'est pas assimilée au paiement de l'amende et n'entraîne pas de retrait de point sur le permis de conduire.
 • La consignation vous sera restituée à l'issue de votre contestation si l'officier du ministère public classe votre contestation sans suite ou si le juge prononce la relaxe.

U betwist het plaatsvinden van de overtreding


divder id42540 Chevron

Hoe kan ik bezwaar aantekenen?

 • Als u een bekeuring wenst te betwisten, kunt u alle handelingen online uitvoeren door te klikken op de knop "Online bezwaar maken". Zo bespaart u verzendkosten voor een aangetekende brief. U dient een kopie van uw bekeuring te overleggen, de redenen voor uw bezwaar presenteren en het boetebedrag dat op de bekeuring staat aanbetalen.
 • U kunt uw bezwaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs versturen, naar het correspondentieadres dat rechts onderaan op de eerste bladzijde van uw bekeuring staat.
 • Indien u een verhoogde vaste boete wenst te betwisten, kunt u dit ook online doen op deze website. Als u ervoor kiest uw bezwaar per post in te dienen, moet u deze brief aan het correspondentieadres sturen dat links bovenaan op de eerste pagina van uw bekeuring staat.

Welke procedure moet ik volgen?

Als u ervoor kiest alles online af te handelen, dient u eenvoudigweg de onderstaande 6 stappen te volgen door te klikken op de volgende link: "Online bezwaar maken".

Als u ervoor kiest per post bezwaar te maken, moet u de volgende stappen volgen:

 • U hebt het formulier verzoek tot ontheffing (blauwe pagina) nodig dat bij de bekeuring zit die u hebt ontvangen of het vorderingsformulier dat met de bekeuringU hebt het formulier verzoek tot ontheffing (blauwe pagina) wordt meegestuurd.
 • Vul het eerste deel van het formulier (uw naam, achternaam, enzovoort) in en zorg ervoor dat alle verplichte velden, aangeduid met een sterretje (*), ingevuld zijn.
 • Vink vakje "GEVAL nr 3" aan.
 • Leg op een apart papier uw redenen voor bezwaar uit en/of de redenen voor het ontbreken van de gevraagde documenten of informatie en voeg deze brief bij de te versturen documenten.
 • Voeg de originele bekeuring of originele verhoogde bekeuring die u ontvangen hebt toe.
 • Dateer en onderteken het formulier in het daarvoor bestemde vak.
 • Let op : u dient uw bezwaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen.
 • U dient ook een aanbetaling te doen.

Hoe kan ik aanbetalen?

Aanbetalen gaat op dezelfde manier als het betalen van een bekeuring. Raadpleeg de rubriek "Betaling".

De aanbetaling is, in de gevallen bedoeld in artikelen 529-10 en 530 van het Wetboek van strafvordering, een voorwaarde voor de acceptatie van uw betwisting.

Goed om te weten:
 • Indien u per cheque of creditcard aanbetaalt, zal het bedrag van de aanbetaling van uw bankrekening worden afgeschreven.
 • Deze aanbetaling wordt echter niet toegevoegd aan de betaling van de vastgestelde boete en veroorzaakt geen verlies van punt(en) op het rijbewijs.
 • De aanbetaling wordt terugbetaald indien het openbaar ministerie uw betwisting intrekt of de rechter u vrijspreekt.

Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken?

U hebt een bekeuring ontvangen: u hebt 45 dagen om uw aanvraag online te doen of per post te versturen.

U hebt een  verhoogde bekeuring ontvangen: u hebt 3 maanden om uw aanvraag online te doen of per post te versturen.

Voor bekeuringen die naar het buitenland gestuurd zijn, hebt u een maand extra de tijd om te betalen (artikel 530-2-1 van het Wetboek van strafvordering).

Na verzending van uw bezwaar

Naar aanleiding van een bekeuring


divder id_Mob42552 Chevron

Als uw betwisting ontvankelijk is, kan de ambtenaar van het openbaar ministerie het volgende besluiten:

 • De bekeuring wordt ingetrokken: u wordt hiervan per brief op de hoogte gesteld. Indien u een aanbetaling hebt gedaan, staat in deze brief hoe u terugbetaald kunt worden. In dit geval zult u een vooraf ingevuld formulier krijgen dat gebruikt dient te worden om terugbetaling te vorderen.
 • U te laten voorkomen bij de buurtrechter. In dit geval zijn er drie mogelijkheden:
  • De rechter verklaart u strafrechtelijk verantwoordelijk voor de overtreding: u zult veroordeeld worden tot een boete waarvan het bedrag ten minste 10 % hoger zal zijn dan het forfaitair boetebedrag (indien een aanbetaling is gedaan, wordt die ervan afgetrokken). Het aantal punten dat overeenkomt met de bekeuring, wordt van uw rijbewijs afgetrokken.
    Afhankelijk van het type bekeuring, kunnen er ook extra straffen opgelegd worden (boete, cursus verkeersveiligheid, 3 jaar rijverbod voor bepaalde voertuigen, 3 jaar intrekking van het rijbewijs, etc.).
  • U kunt geen bewijs van diefstal, misbruik van de kentekenplaten of ander element van overmacht overleggen of u verstrekt niet alle elementen die kunnen bewijzen wie de werkelijke overtreder was: de rechter verklaart u verantwoordelijk voor de overtreding en u dient de bekeuring te betalen (art. L.121-3 van de Wegenverkeerswet). Deze veroordeling tot betaling van de boete komt niet op uw strafblad te staan, wordt niet gezien als een herhaling van een overtreding en leidt niet tot aftrek van punt(en) op uw rijbewijs.
  • De rechter spreekt u vrij: indien u een aanbetaling hebt gedaan, kunt u per brief aan de accountant van de Trésor Public om terugbetaling vragen. Bij deze brief dient u een kopie van de vrijspraak en uw bankgegevens te voegen. In dat geval zult u van de griffier een vooraf ingevuld formulier krijgen.
    

Indien uw betwisting niet ontvankelijk wordt verklaard, zal de overheidsfunctionaris u hier per brief van op de hoogte stellen, zonder dat de maximale betwistingsperiode verlengd wordt.

Naar aanleiding van een verhoogde vaste boete


divder id_Mob42564 Chevron

Als uw betwisting ontvankelijk is, zal de ambtenaar van het openbaar ministerie besluiten:

 • Van vervolging af te zien: u wordt hiervan per brief op de hoogte gesteld. Indien u een aanbetaling hebt gedaan, staat in deze brief hoe u terugbetaald kunt worden. In dit geval zult u een vooraf ingevuld formulier krijgen dat gebruikt dient te worden om terugbetaling te vorderen.
 • U te laten voorkomen bij de buurtrechter. In dit geval zijn er drie mogelijkheden:
  • De rechter kan besluiten u te veroordelen tot het betalen van een boete en, in het voorkomende geval, tot een of meerdere extra straffen. Het aantal punten dat overeenkomt met de bekeuring, wordt van uw rijbewijs afgetrokken. Indien u veroordeeld wordt, zal de boete ten minste 10 % hoger zal zijn dan het vaste boetebedrag (indien een aanbetaling is gedaan, wordt die ervan afgetrokken).
  • Indien u geen bewijs diefstal, misbruik van de kentekenplaten of ander element van overmacht kunt overleggen of u verstrekt niet alle elementen die kunnen bewijzen wie de werkelijke bestuurder was, dan verklaart de rechter u geldelijk verantwoordelijk voor de overtreding (art. L.121-3 van de Wegenverkeerswet). Deze veroordeling tot betaling van de boete komt niet op uw strafblad te staan, wordt niet gezien als een herhaling van een overtreding en leidt niet tot aftrek van punt(en) op uw rijbewijs.
  • De rechter spreekt u vrij zonder geldstraf: indien u een aanbetaling hebt gedaan, kunt u per brief aan de accountant van de Trésor Public om terugbetaling vragen. Bij deze brief dient u een kopie van de vrijspraak en uw bankgegevens te voegen. In dit geval zult u van de griffier een vooraf ingevuld formulier krijgen.

Indien uw betwisting niet ontvankelijk wordt verklaard, zal de overheidsfunctionaris u hier per brief van op de hoogte stellen, zonder dat de maximale betwistingsperiode verlengd wordt.

Suite à un avis d’amende forfaitaire délictuelle


divder id_Mob75555 Chevron

Si votre requête est recevable, le service de traitement des avis d’amendes forfaitaires délictuelles la transmettra au procureur de la République du lieu de votre domicile.

Si le procureur de la République estime votre requête fondée, il peut classer la procédure sans suite.

S’il l’estime mal fondée, le procureur saisit le tribunal correctionnel, juridiction compétente pour le jugement des délits. Dans l’hypothèse où le tribunal correctionnel vous déclare coupable de l’infraction qui vous est reprochée, il est susceptible de prononcer une ou plusieurs des peines suivantes :

 • Emprisonnement
 • Amende
 • Confiscation du véhicule ayant servi pour commettre l’infraction
 • Travail d’intérêt général
 • Jours amende
 • Interdiction de conduire certains véhicules y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé
 • Obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Na verzending van uw bezwaar

Naar aanleiding van een bekeuring


divder id42552 Chevron

Naar aanleiding van een verhoogde vaste boete


divder id42564 Chevron

Suite à un avis d’amende forfaitaire délictuelle


divder id75555 Chevron

Als uw betwisting ontvankelijk is, kan de ambtenaar van het openbaar ministerie het volgende besluiten:

 • De bekeuring wordt ingetrokken: u wordt hiervan per brief op de hoogte gesteld. Indien u een aanbetaling hebt gedaan, staat in deze brief hoe u terugbetaald kunt worden. In dit geval zult u een vooraf ingevuld formulier krijgen dat gebruikt dient te worden om terugbetaling te vorderen.
 • U te laten voorkomen bij de buurtrechter. In dit geval zijn er drie mogelijkheden:
  • De rechter verklaart u strafrechtelijk verantwoordelijk voor de overtreding: u zult veroordeeld worden tot een boete waarvan het bedrag ten minste 10 % hoger zal zijn dan het forfaitair boetebedrag (indien een aanbetaling is gedaan, wordt die ervan afgetrokken). Het aantal punten dat overeenkomt met de bekeuring, wordt van uw rijbewijs afgetrokken.
    Afhankelijk van het type bekeuring, kunnen er ook extra straffen opgelegd worden (boete, cursus verkeersveiligheid, 3 jaar rijverbod voor bepaalde voertuigen, 3 jaar intrekking van het rijbewijs, etc.).
  • U kunt geen bewijs van diefstal, misbruik van de kentekenplaten of ander element van overmacht overleggen of u verstrekt niet alle elementen die kunnen bewijzen wie de werkelijke overtreder was: de rechter verklaart u verantwoordelijk voor de overtreding en u dient de bekeuring te betalen (art. L.121-3 van de Wegenverkeerswet). Deze veroordeling tot betaling van de boete komt niet op uw strafblad te staan, wordt niet gezien als een herhaling van een overtreding en leidt niet tot aftrek van punt(en) op uw rijbewijs.
  • De rechter spreekt u vrij: indien u een aanbetaling hebt gedaan, kunt u per brief aan de accountant van de Trésor Public om terugbetaling vragen. Bij deze brief dient u een kopie van de vrijspraak en uw bankgegevens te voegen. In dat geval zult u van de griffier een vooraf ingevuld formulier krijgen.
    

Indien uw betwisting niet ontvankelijk wordt verklaard, zal de overheidsfunctionaris u hier per brief van op de hoogte stellen, zonder dat de maximale betwistingsperiode verlengd wordt.

Als uw betwisting ontvankelijk is, zal de ambtenaar van het openbaar ministerie besluiten:

 • Van vervolging af te zien: u wordt hiervan per brief op de hoogte gesteld. Indien u een aanbetaling hebt gedaan, staat in deze brief hoe u terugbetaald kunt worden. In dit geval zult u een vooraf ingevuld formulier krijgen dat gebruikt dient te worden om terugbetaling te vorderen.
 • U te laten voorkomen bij de buurtrechter. In dit geval zijn er drie mogelijkheden:
  • De rechter kan besluiten u te veroordelen tot het betalen van een boete en, in het voorkomende geval, tot een of meerdere extra straffen. Het aantal punten dat overeenkomt met de bekeuring, wordt van uw rijbewijs afgetrokken. Indien u veroordeeld wordt, zal de boete ten minste 10 % hoger zal zijn dan het vaste boetebedrag (indien een aanbetaling is gedaan, wordt die ervan afgetrokken).
  • Indien u geen bewijs diefstal, misbruik van de kentekenplaten of ander element van overmacht kunt overleggen of u verstrekt niet alle elementen die kunnen bewijzen wie de werkelijke bestuurder was, dan verklaart de rechter u geldelijk verantwoordelijk voor de overtreding (art. L.121-3 van de Wegenverkeerswet). Deze veroordeling tot betaling van de boete komt niet op uw strafblad te staan, wordt niet gezien als een herhaling van een overtreding en leidt niet tot aftrek van punt(en) op uw rijbewijs.
  • De rechter spreekt u vrij zonder geldstraf: indien u een aanbetaling hebt gedaan, kunt u per brief aan de accountant van de Trésor Public om terugbetaling vragen. Bij deze brief dient u een kopie van de vrijspraak en uw bankgegevens te voegen. In dit geval zult u van de griffier een vooraf ingevuld formulier krijgen.

Indien uw betwisting niet ontvankelijk wordt verklaard, zal de overheidsfunctionaris u hier per brief van op de hoogte stellen, zonder dat de maximale betwistingsperiode verlengd wordt.

Si votre requête est recevable, le service de traitement des avis d’amendes forfaitaires délictuelles la transmettra au procureur de la République du lieu de votre domicile.

Si le procureur de la République estime votre requête fondée, il peut classer la procédure sans suite.

S’il l’estime mal fondée, le procureur saisit le tribunal correctionnel, juridiction compétente pour le jugement des délits. Dans l’hypothèse où le tribunal correctionnel vous déclare coupable de l’infraction qui vous est reprochée, il est susceptible de prononcer une ou plusieurs des peines suivantes :

 • Emprisonnement
 • Amende
 • Confiscation du véhicule ayant servi pour commettre l’infraction
 • Travail d’intérêt général
 • Jours amende
 • Interdiction de conduire certains véhicules y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé
 • Obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
logo praktische links

praktische links