Picto avis de contravention
U hebt een bekeuring ontvangen


Image recto d'un spécimen d'avis de contravention
Image verso d'un spécimen d'avis de contravention

1 - Uitgifte-datum van de bekeuring

 • De datum staat rechtsboven op de bekeuring.
 • De betalings- en betwistingstermijn beginnen te lopen vanaf deze datum.
 • U kunt in aanmerking komen voor een verlaging van de boete als u betaalt volgens de voorwaarden die linksonder op uw bekeuring staan (betalingstermijn, betalingsmethoden en verlaagd bedrag).

 

2 - Snelheid

 

 • Indien de overtreding een snelheidsovertreding betreft, staat links op de bekeuring welke snelheid gemeten is, wat de wettelijk toegestane snelheid is en de snelheid die de basis voor de overtreding is na aftrek van de technische marge.

 

3 - De datum waarop de overtreding geconstateerd is, de plaats en de rijrichting

 • De datum staat links op het formulier.
 • De naam van de gemeente staat in het vakje Datum/tijd.
 • Hier staat ook op welke weg de overtreding geconstateerd is.
 • Exacte plaats van de overtreding aangegeven met de PK/PR (Kilometer- of Puntindicatie).
 • Indien dit nodig is, de rijrichting waarin de overtreding vastgesteld is op de weg aangeven in het vakje datum/tijd. Bijv.: richting Parijs.

 

4 - Identificatie van de bekeurende agent

 • De overtreding wordt geconstateerd met behulp van een specifiek apparaat (elektronisch bekeuren) of door middel van de foto’s die een automatische digitale flitspaal neemt of met een automatisch controle-apparaat bij de stoplichten.
 • In het vakje Bekeurende agent staat het nummer van de bekeurende agent en zijn dienstcode.

 

5 - De technische marge

 • Links achterop de bekeuring staan de elementen vermeld met betrekking tot de gemeten snelheid en de toepassing van een technische marge voor de berekening van de beboete snelheid. Deze marge is 5 km/u voor toegestane snelheden tot  100 km/u en 5% van de gemeten snelheid voor toegestane snelheden boven de  100 km/u.

Het ANTAI verzendt voortaan elektronische kennisgevingen van overtredingen in twee verschillende situaties:

 

 •  1ste situatie: op het moment van een aanhouding hebt u uw e-mailadres gegeven aan de politieagent die u heeft geverbaliseerd.
 • 2ste situatie: u bent aangewezen als dader van een strafbaar feit door een verhuurder, uw werkgever of de persoon die u zijn voertuig heeft uitgeleend. De persoon die u heeft aangewezen, heeft toen uw e-mailadres doorgegeven aan het ANTAI.

De volgende computergrafiek toont de verschillende stappen voor de verzending van de elektronische kennisgevingen van een overtreding :

L'avis de contravention électronique

 

L'ANTAI envoie désormais des avis de contravention électroniques dans deux situations distinctes :

 • 1ère situation : au moment d'une interpellation, vous avez donné votre courriel à l'agent des forces de l'ordre qui vous a verbalisé. 
 • 2e situation : vous avez été désigné comme l'auteur d'une infraction par un loueur, votre employeur ou la personne qui vous a prêté son véhicule. La personne vous a désigné en transmettant votre courriel à l'ANTAI.
 • 3e situation : votre courriel est enregistré dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) de France Titres, nouveau nom de l'Agence nationale des Titres sécurisés (ANTS).

Important : dans ces deux situations pour recevoir l'avis de contravention, vous devez accepter expressément cette option dématérialisée en suivant les étapes suivantes :
1. Ouvrir le courriel envoyé par l'ANTAI avec l'adresse expéditeur nepasrepondre_noreply@antai.fr
2. Cliquer sur le lien contenu dans ce courriel dans un délai de 7 jours,
3. Cocher la case par laquelle vous acceptez expressément de recevoir l'avis de contravention par voie électronique.

Si vous refusez ou n'ouvrez pas votre avis de contravention électronique dans un délai de 7 jours, vous le recevrez par voie postale à l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation dont la mise à jour constitue une obligation légale (articles R.322-1 à R.322-14 du code de la route) sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr

Les délais de paiement et de recours courront à partir de la nouvelle date de l'avis de contravention. Attention, si votre adresse postale sur votre certificat d'immatriculation n'est pas à jour, il ne sera pas possible de rééditer l'avis de contravention.

Pour information, votre courriel n'est utilisé qu'une fois, dans le cadre du dossier pour lequel il a été transmis. Pour être réutilisé ultérieurement pour l'envoi de nouveaux avis de contravention, il doit à nouveau être transmis à l'ANTAI.

L'infographie ci-dessous présente les différentes étapes de l'envoi des avis de contravention électroniques.

Schéma présentant les différentes étapes de l’envoi et la réception des avis de contravention par voie électronique.

Belangrijk: in deze twee situaties dient u uitdrukkelijk akkoord te gaan met het ontvangen van de kennisgeving van overtreding in gedematerialiseerde vorm. Hiervoor dient u:
1. De e-mail te openen die door het ANTAI is verzonden met het afzenderadres nepasrepondre_noreply@antai.fr
2. Op de link in deze e-mail te klikken
3. Het vakje aan te kruisen, waardoor u uitdrukkelijk akkoord gaat met de kennisgeving van overtreding via elektronische weg.

Als u uw elektronische kennisgeving van overtreding weigert of niet binnen 7 dagen opent, zult u ze via de post ontvangen. De betalingstermijn en de beroepstermijn beginnen te lopen vanaf de nieuwe datum van de kennisgeving van overtreding die op uw postadres is ontvangen.

Uw e-mailadres wordt slechts één keer gebruikt in het kader van het dossier waarvoor het is doorgegeven. Om later hergebruikt te worden voor de verzending van nieuwe kennisgevingen van overtreding, moet het opnieuw worden doorgegeven aan het ANTAI.

 

Kennisgeving van vaste boete voor een delict

 

Bepaalde delicten kunnen voortaan worden behandeld volgens een procedure van vaste boete. De vaste boete voor een delict wordt medegedeeld door een kennisgeving van vaste boete voor een delict, waarvan de structuur gelijk is aan die van de kennisgeving van overtreding.

Het betreft drie delicten:

 • Het besturen van een voertuig zonder rijbewijs
 • Het besturen van een voertuig met een rijbewijs dat niet overeenkomt met de categorie van het voertuig
 • Het besturen van een voertuig zonder verzekering

Een model van dit rode document wordt hieronder getoond (delict van het besturen zonder rijbewijs) :

Image recto d'un spécimen d'amende forfaitaire délictuelle pour un délit de conduite sans permis.
Image verso d'un spécimen d'amende forfaitaire délictuelle pour un délit de conduite sans permis.

Andere situaties

U hebt een verhoogde forfaitaire boete ontvangen v...
U ontvangt deze brief aangezien u de oorspronkelijke boete niet binnen de betalingstermijn hebt betaald.
Image recto d'un spécimen d'amende forfaitaire majorée pour une infraction routière.
Image verso d'un spécimen d'amende forfaitaire majorée pour une infraction routière.
Image recto d'un spécimen de formulaire de réclamation de l'amende forfaitaire majorée précédente.
Een agent heeft een bekeuring op uw voorruit achte...

Deze bekeuring valt niet onder de verantwoordelijkheid van ANTAI.
Voor betaling of betwisting, zie de aanwijzingen vermeld op de bekeuring.

Image recto de plusieurs spécimens de carte-lettre déposée sur le pare-brise des véhicules en infraction.
U bent bekeurd door een functionaris van de SNCF

ANTAI verstuurt namens de SNCF de bekeuringen.

De kenmerken van de geconstateerde overtredingen staan vermeld in het document.

De kenmerken van deze overtreding staan op de bekeuring die naar uw huisadres verstuurd is en hieronder weergegeven is:

specimen de verbalisation sncf

Hoe betaal ik?

 • Via de website www.srtpf.fr
 • Of per post:  een bankcheque of een contante geldoverschrijving, in euros en geadresseerd aan SRTPF (Service de Recouvrement du Transport Public Ferroviaire). Voeg het identificatiestrookje van uw bekeuring toe, niet nieten of plakken. Stuur dit alles, voeg GEEN andere documenten toe, naar het onderstaande adres:

SRTPF
TSA 20033
33044 BORDEAUX CEDEX

Hoe bezwaar maken?

 •  

U bent in het buitenland bekeurd

Indien u een verkeersovertreding begaat in het buitenland, leidt dit tot dezelfde sancties als voor een inwoner van het betreffende land. U ontvangt dus een bekeuring uit dat land.

Indien u een bekeuring moet betalen in het land waar u de overtreding hebt begaan en u hebt deze bekeuring niet ter plekke betaald, dan kunt u vervolgd worden, in overeenstemming met de overeenkomsten getekend tussen Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, België, Spanje, Nederland, Duitsland, Polen, Roemenië, Italië, Oostenrijk, Hongarije en Slowakije.

 

 

Praktische links